Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh


Đề bàiCó thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không?a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2.b) Khí oxi O2 và khí Cl2.c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl2.Giải thích bằng...
Đề bàiNung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí...
Đề bàiCho phương trình hóa học:H2SO4(đặc)  +   8HI   ->   4I2   +   H2S   +   4H2O.Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất?A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.B. HI bị oxi hóa thành I2,...
Đề bàiCho các phương trình hóa học:a) SO2   +   2H2O   ->   2HBr   +   H2SO4b) SO2   +  2H2O \(\rightleftharpoons\)  H2SO3c) 5SO2  +  2KMnO4  +  2H2O   ->   K2SO4  +  2MnSO4   +  2H2SO4d) SO2   +  2H2S   ->   3S   +   2H2Oe) 2SO2  +  O2  \(\rightleftharpoons\) ...
Đề bàiKhi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi  hóa – khử, người ta có nhận xét:- Hiđro sunfua chỉ thể hiện tính khử.- Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.a) Hãy giải thích điều nhận...
Đề bàiCó những chất sau: sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những chất đã cho.b) Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và...
Đề bàiCó 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất khí đựng trong mỗi bình.Lời giải chi tiết- Dùng tàn đóm còn nóng đỏ:+ Tàn đóm...
Đề bàiCó 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây?a) Quỳ tím.b) Natri hiđroxit.c)...