Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hai đảng thay nhau cầm quyến ở nước Anh làA. Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ.             ...
BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai trong các câu sau đây.□       Đầu thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của Anh chiếm diện tích khoảng...
BÀI TẬP 3. Hãy điền vào bảng sau vị trí kinh tế của các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ, Đức tương ứng trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Các nước đế quốcVị trí kinh...
BÀI TẬP 4. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống để xác định những thông tin cho trước dưới đây phù hợp với nước đế quốc nào vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Nội dungAnhPháp      ĐứcMĩHai...
BÀI TẬP 5. Nối tên các nước đế quốc tương ứng với thể chế chính trị của nước đó. Trả lời:
BÀI TẬP 6. Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXTrả lời:- Giống nhau:Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế...