Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các…


1. Cơ cấuCác ngành dịch vụ phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt. Đây là một khu vực có cơ cấu ngành hết sức phức tạp. Ớ nhiều nước, người ta chia các ngành dịch...
- Ở các nước phát triển, các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (trên 60%). Còn ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của dịch vụ thường chi dưới 50%.- Trên thế giới, các...
Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ?Hướng dẫn giải:- Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất...
Dựa vào hình 35, hãy nhận xét về sự phân bố tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?Hướng dẫn giải:- Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu...
Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.Hướng dẫn giải:- Dịch vụ là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong...
Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới?Hướng dẫn giải:- Trên thế giới, số người hoạt động trong các ngành dịch vụ đã tăng lên nhanh chóng trong mấy chục năm trở lại đây.-...
Vẽ sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của các ngành dịch vụ?Hướng dẫn giải: 
Dựa vào bảng số liệu:Hãy vẽ lại biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét?Hướng dẫn giải: - Vẽ biểu đồ: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LƯỢNG...