Bài 36. Giảm đi một số lần


1. Viết (theo mẫu):Mẫu: Giảm 12kg đi 4 lần được: 12: 4 = 3 (kg)a. Giảm 42l đi 7 lần đượcb. Giảm 40 phút đi 5 lần đượcc. Giảm 30m đi 6 lần đượcd. Giảm 24 giờ đi 2 lần...