Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát tr…


1. Vai trò- Giao thông vận tải tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, giúp cho các quá...
1. Điều kiện tự nhiên- Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất khác nhau tới phân bố và hoạt động của các loại hình giao thông vận tải.- Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai...
Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành giao thông vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới?Hướng dẫn giải:-...
Em hãy kể tên một số loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc của vùng băng giá gần Cực Bắc?Hướng dẫn giải:- ở vùng hoang mạc: lạc đà (thô sơ) và các phương tiện hiện đại...
Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?Hướng dẫn giải:- Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành vận tải đường; sông (chính...
Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đới có ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào?Hướng dẫn giải:- ở hoang mạc không có điều kiện phát triển ngành vận tải đường sông...
Dựa vào sơ đồ trên và kiến thức đã học hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới dự phát triển và phân bố, cũng như hoạt động của ngành giao thông vận tải?Hướng dẫn giải:Sự phát triển...
Em hãy liệt kê các loại phương tiện vận tải khác nhau tham gia vào giao thông vận tải thành phố?Hướng dẫn giải:Tàu có đầu máy chạy điện, ô tô (xe buýt và xe du lịch), tàu điện ngầm, các...
Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước?Hướng dẫn giải:- Giao thông vận tải ở miền núi được phát triển sẽ thúc đẩy sự giao...
Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải?Hướng dẫn giải:Một số dẫn chứng- Ở miền núi sông ngòi ngắn...
Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải?Hướng dẫn giải:- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh...
Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:Hướng dẫn giải: