Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học


1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng.Kết quả thí nghiệm: Cho Zn vào dung dịch HCl có bọt khí thoát ra.Khí ở ống nghiệm 1 thoát ra nhiều hơn ở ống nghiệm 2.Phương trình phản ứng:...