Bài 4 trang 9 SGK Hoá học 10


  Đề bàiTìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được khối lượng của các hạt cơ bản:me = 9,1094.10-31mp = 1,6726.10-27mn = 1,6748.10-27Lời giải chi tiếtTa có: me = 9,1094.10-31mp = 1,6726.10-27mn = 1,6748.10-27Tỉ số về khối lượng của electron so với...

  Đề bài

  Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 4 trang 9 SGK Hoá học 10

  Nắm được khối lượng của các hạt cơ bản:

  me = 9,1094.10-31

  mp = 1,6726.10-27

  mn = 1,6748.10-27

  Lời giải chi tiết

  Ta có: 

  me = 9,1094.10-31

  mp = 1,6726.10-27

  mn = 1,6748.10-27

  Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

           \( \dfrac{9,1094.10^{-31}}{1,6726.10^{-27}}=\dfrac{1}{1836}\)

  Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

            \( \dfrac{9,1094.10^{-31}}{1,6748.10^{-27}}=\dfrac{1}{1839}\)