Bài 41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke


1. Dùng ê ke vẽ góc vuông:a. Có đỉnh là O ; cạnh OA, OB.b. Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQb. Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQ.2. Số? (Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông...