Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất


  Tính tỉ số thể tích riêng của phân tử hiđrô và thể tích không gian chia đều cho mỗi phân tử trong điều kiện chuẩn. Giải Tỉ số thể tích riêng của phân tử Hidro và thể tích không gian chia...
Chọn câu sai.Số A-vô-ga-đrô có giá trị bằngA.Số nguyên tử chứa trong 4g heli.B.số phân tử chứa trong 16g ôxi.C. số phân tử chứa trong18g nước lỏng.D.số nguyên tử chứa trong 22,4 l khí trở ở nhiệt độ \({0^0}\)C và...
Một bình kín chứa \(N = 3,{01.10^{23}}\) phân tử khí heli.a)Tính khối lượng He chưa trong bìnhb)Biết nhiệt độ khí là \({0^0}\)và áp suất khí trong bình là 1atm (1,013.\({10^5}\)Pa ). Hỏi thể tích của bình là bao nhiêu?Giải a) Khối...
Tính tỉ số khối lượng phân tử nước và khối lượng nguyên tử cacbon 12.Giải \({{{m_{{0_{{H_2}O}}}}} \over {{m_{{0_C}}}}} = {{2 + 16} \over {18}} = {3 \over 2}\)
Tính số phân tử \({H_2}O\) có trong 1g nước.Giải \({\mu _{{H_2}O}} = 18g\) ;\(N = {m \over \mu }.{N_{_A}} = {1 \over {18}}.6,{02.10^{23}} = 3,{35.10^{22}}\)(phân tử )