Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt


Hãy so sánh các tích p1.V1, p2.V2 và p3.V3 nhận được từ thí nghiệm.Giảip1.V1= p2.V2= p3.V3 
Nếu coi các tích p1.V1, p2.V2 và p3.V3bằng nhau thì sai số là bao nhiêu?Giải Nếu coi các thể tích p1.V1, p2.V2, p3.V3 là bằng nhau thì giá trị trung bình\(\overline {pV} = {{{p_1}.{V_1} + {p_2}.{V_2} + {p_3}.{V_3}} \over 3} = {{(20...
Hằng số trong công thức(45.2) có phụ thuộc nhiệt độ không?Giải Với mỗi lương chất khí xác định thì giá trị pV=hằng số thay đổi theo nhiệt độ. Nhiệt độ càng hơn thì giá trị hằng số lớn hơn.
Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong đơn vị thể tíchA.tăng, tỉ lệ thuận với áp suấtB.không đổiC.giảm, tỉ lệ nghịch với áp suấtD.tăng, tỉ lệ với bình phương áp suât.GiảiChọn A
Một bình có dung tích 5l chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ \({0^0}C\).Tính áp suất trong bìnhGiảiỞ điều kiện tiêu chuẩn, khí có:\({V_0} = 0,5.22,4 = 11,2(l);{p_0} = 1atm;{t_0} = {0^o}C\)Khí được nén đẳng nhiệt đến:\(V = 5l;t =...
Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10l đến thể tích 4l thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?Giải\(\eqalign{ & {{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{V_1}} \over {{V_2}}} = {{10} \over 4} = 2,5(\text{lần}). \cr & \cr} \) ...
Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên đến mặt nước. Hỏi thể tích của bọt tăng lên bao nhiêu lần?GiảiKhi ở trên mặt nước khí có thông số \({p_a};V;t\)Khi ở dưới sâu khí có thông số \(p...
Nén khí đẳng nhiệt từ bể 9l đến thể tích 6l thì thấy áp suất khí tăng lên một lượng \(\Delta p = 50kPa\). Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?GiảipV = hằng số \(\eqalign{ & \Leftrightarrow {{{p_2}}...