Bài 45. Thực hành đo độ dài


1. Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài nêu ở bảng sau:Đoạn thẳngĐộ dàiAB5cmCD8cmEG1dm 2cm2. Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:a. Độ dài đoạn thẳng AB là …… cm hay là ………...