Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối


Công thức (46.5) áp dụng cho khí thực hay khí lí tưởng?Giải:Công thức \({P \over T} = \)hằng số áp dụng cho khí lí tưởng. Tuy nhiên, có thể áp dụng gần đúng nó cho khí thực có nhiệt  độ...
Hãy chọn câu đúng.Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thìA.áp suất khí không đổi.B.số phân tử trong đơn vị thể tích không đổi.C.số phân tử trong đơn vị thể tich tăng tỉ lệ thuận với...
Một bình được nạp khí ở nhiệt độ \({33^0}C\) dưới áp suất 300kPa. Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ \({37^0}C\)Giải Coi V = hằng số thì \(\eqalign{& {{{p_2}} \over {{p_1}}} = {{{T_2}} \over {{T_1}}} \Rightarrow {p_2} ={{{T_2}}...
(Nối tiếp bài tập vận dụng ở bài 45)0,1 mol khí ở áp suất \({p_1} = 2atm\), nhiệt độ \({t_1} = {0^0}C\) có thể tích \({V_1} = 1,12l\) (biểu diễn bởi điểm B trên hình 45.2). Làm cho khí nóng...
Một lượng hơi nước có nhiệt độ \({100^0}C\) và áp suất \({p_{100}} = 1atm\) ở trong bình kín. Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ \({150^0}C\) thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp...