Bài 47. Luyện tập chung


1. Tính nhẩm:6 ⨯ 6                                                7 ⨯ 57 ⨯ 7              ...