Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Ga…


Với một lượng khí đã cho thì hằng số trong công thức (47.4) có một giá trị duy nhất hay có thể có nhiều giá trị?GiảiVới một lượng khí xác định thì hằng số \( = {V \over T}\) có...
Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp?A.Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng.B.Nhiệt dộ không đổi, thể tích giảm.C.Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.D.Nhiệt...
Nén 10 l khí ở nhiệt độ \({27^0}C\) để cho thể tích của nó chỉ còn là 4l, vì nén nhanh khí bị nóng lên đến \({60^0}C\). Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần? (Có thể đối...
Một bình bằng thép dung tích 50 l chứa khí hidro ở áp suất 5 Mpa và nhiệt độ \({37^0}C\). Dùng bình này bơm được bao nhiêu quả bóng bay, dung tích mỗi quả 10l, áp suất mỗi quả \(1,{05.10^5}Pa?\)Nhiệt...
Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ \({30^0}C\) thì chiếm một thể tích là bao nhiêu?Giải Trạng thái tiêu chuẩn của 1 mol khí:\({V_0} = 22,4(l);{T_0} = 273(K);{p_0} = 1(atm)\)Trạng thái khác:\(V?T=30+273=303K;p=2\)(atm)Phương trình trạng thái:\({{{p_0}.{V_0}} \over {{T_0}}} =...