Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính


1. Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?2. Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà...