Bài 48. Luyện tập chung


1. Đặt tính rồi tính:a) 298157 + 460928b) 819462 – 273845c) 458976 + 41026d) 620842 – 652872. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 3478 + 899 + 522 = ……………………b) 7955 + 685 + 1045 = ……………………3.Một hình chữ nhật có...