Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)


Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?Trả lời:- Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng...
Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sóng Bạch Đằng.Trả lời:- Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy.- Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo...
Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?Trả lời:Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống...