Bài 5. Luyện tập


1. Tính:645 + 302726 + 14058 + 9185 + 36209 + 442. Đặt tính rồi tính:637 + 215372 + 18485 + 9676 + 1083. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Buổi sáng bán: 315l xăngBuổi chiều bán: 458l xăngCả hai...