Bài 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999


Quan sát hình 5.1. Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 tr.18 SGK, em hãy:Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây.Câu 1. Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể...
Câu 2. Ghi dấu (+) vào  ý trả lời đúng về nhận xét so sánh hai tháp dân số ở các mặt:a)   Hình dạng của tháp□ Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy tháp rộng, đỉnh...
Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thích hợp ở bên phải để giải thích đúng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổiCơ cấu dân số theo độ tuổi có sự...
Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây.Các cụm từ cho sẵn:-   Lực lượng lao động dồi dào.-   Về y tế, văn hoá, giáo dục.-   Hằng năm số...
Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.Những biện pháp để khắc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là□ a) giảm tỉ lệ sinh.□ b) vận động mỗi gia đình chỉ nên...