Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ


Bài 29. Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi mệnh đề sau đúng hay sai?a) Hai vec tơ \(\overrightarrow a (26;9)\) và \(\overrightarrow b (9;26)\) bằng nhau.b) Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và...
Bài 30. Tìm tọa độ của các vectơ sau trong mặt phẳng tọa độ\(\eqalign{ & \overrightarrow a = - \overrightarrow i \,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overrightarrow b = 5\overrightarrow j \,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overrightarrow c = 3\overrightarrow i - 4\overrightarrow j \,; \cr & \overrightarrow d =...
Bài 31. Cho \(\overrightarrow a  = (2;1),\,\overrightarrow b  = (3;4),\,\overrightarrow c  = (7;2).\)a) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow u  = 2\overrightarrow a  - 3\overrightarrow b  + \overrightarrow c \).b) Tìm tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow x \) sao...
Bài 32. Cho \(\overrightarrow u  = {1 \over 2}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j \,\,,\,\overrightarrow v  = k\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j.\)Tìm các giá trị của \(k\) để hai vec tơ \(\overrightarrow u,\overrightarrow v \) cùng phương.Hướng dẫn trả lờiCho \(\overrightarrow u...
Bài 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?a) Tọa độ của điểm \(A\) bằng tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow {OA} \), với \(O\) là gốc tọa độ.b) Hoành độ của một điểm bằng \(0\) thì điểm...
Bài 34. Trong mặt phẳng tọa độ, cho ba điểm \(A( - 3;4)\,,\,B(1;1)\,,\,C(9; - 5).\)a) Chứng minh ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng.b) Tìm tọa độ điểm \(D\) sao cho \(A\) là trung điểm của \(BD\).c) Tìm tọa độ...
Bài 35. Cho điểm \(M(x\,;y).\) Tìm tọa độ của các điểma) \({M_1}\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Ox\).b) \({M_2}\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Oy\).c) \({M_3}\) đối xứng với \(M\) qua gốc tọa độ \(O\).Hướng dẫn trả lờia) \({M_1}(x\,;\, - y);\)   ...
Bài 36. Trong mặt phẳng tọa độ, cho ba điểm \(A( - 4\,;1)\,,\,B(2\,;4)\,,\,C(2\,; - 2).\)a) Tìm tọa độ của trọng tâm tam giác \(ABC\).b) Tìm tọa độ điểm \(D\) sao cho \(C\) là trọng tâm tam giác \(ABD\).c)  Tìm tọa...