Bài 50. Luyện tập


1. Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng?2. Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi \({1 \over...