Bài 51. Bảng nhân 8


1. Tính:8 ⨯ 1                                  8 ⨯ 68 ⨯ 2                               ...