Bài 53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số


1. Tính:312 ⨯ 2210 ⨯ 4301 ⨯ 3142 ⨯ 4127 ⨯ 32. Đặt tính rồi tính:121 ⨯ 4201 ⨯ 3117 ⨯ 5106 ⨯ 7270 ⨯ 33. Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất cả...