Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


1. Tính:2. a) Tìm các số trò chục viết vào ô trông để có:..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210..... × 5 < 210  ...