Bài 54. Luyện tập


1. Số?Thừa số234107160124108Thừa số23548Tích      2. Tìm x:a. x: 8 = 101b. x: 5 = 117c. x: 3 = 2823. Mỗi đội trồng được 205 cây. Hỏi 3 đội trồng được bao nhiêu cây?4. Một cửa hàng có 5 thùng dầu, mỗi...