Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc


 Tại sao khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở chỗ da đó?GiảiCảm thấy lạnh ở chỗ xoa cồn vì cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi
 Tại sao ta có thể tạo ra cốc nuốc mát bằng cách thả vài mẩu nước đá vào trong cốc nước thường?GiảiKhi thả nước đá vào trong nước lỏng, nước đá thu nhiệt nước lỏng để nóng chảy (tan) nên...
Thả một cục đá có khối lượng 30g ở \({0^0}C\) vào cốc nước chứa 0,2l nước ở \({20^0}C\). Bỏ qua nhệt dung của cốc. hỏi nhiệt độ cuối của cốc nước?\(\eqalign{ & A,{0^0}C \cr & B,{5^0}C \cr & C,{7^0}C \cr...
Có một tảng băng trôi trên biển. Phần nhô lên của tảng băng ước tính là \({250.10^3}{m^3}\) vậy thể tích phần chìm dưới nước biển là bao nhiêu? Cho biết thể tích riêng của băng là 1,11 l/kg và khối...
Để  xác định gần đúng nhiệt lượng phải cung cấp cho 1kg nước hóa thành hơi khi  sôi ( ở \(100^\circ C\)) một em học sinh đã làm thí nghiệm sau.Cho 1 l nước ( coi là 1kg nước )...