Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng


Tìm mối liện hệ giữa dấu của công với chiều diễn biến của quá trình đẳng áp.Công trong quá trình đẳng ápGiải: Nếu khí biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 khí dãn nở đẳng áp, sinh...
Tìm mỗi liên hệ giữa dấu của công A' với chiều diễn biến của quả trình đẳng nhiệt. GiảiQuá trình từ 1 sang 2: khí dãn nở đẳng nhiệt, sinh công \(A'> 0\).Quá trình từ 2 sang 1: khí bị nén...
Tìm mối liên hệ giữa dấu của công A' do khí sinh ra với chiều diễn biến của chu trình. Nếu khí chuyển đổi theo chiều \(\overrightarrow {a1b2a} \) thì trong quá trình \(\overrightarrow {a1b} \) khí dãn nở sinh công \(\left|...
Một lượng khí được dãn thể tích \({V_1}\) đến thể tích \({V_2}({V_2} > {V_1})\). Trong quá trình nào lượng khí thực hiện công ít nhất?A.Trong quá trình nở đẳng áp.B.Trong quá trình đẳng nhiệt.C.Trong quá trình nở đẳng áp rồi dãn...
Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 thể tích \({v_1}\) , áp suất \({p_1} \), dãn đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có thể tích \({V_2} = 2{V_1}\) và áp suất \({p_2} = {{{p_1}} \over 2}\). sau đó dãn đẳng nhiệt...
Một lượng khí lí tưởng thể tích \({V_1}\) lít và áp suất \({p_1}\) atm được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị \({V_2} = 2\) lít. Sau đó người ta làm lạnh khí, áp suất của khí giảm đi...
Lấy 2,5 mol khí lí tưởng ở nhiệt độ 300 K. Nung nóng đẳng áp lượng khí này cho đến khi thể tích của nó bằng 1,5 lần thể tích lúc đầu. nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá...