Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Ng…


Hiệu suất của động cơ nhiệt có thể lớn hơn 1 hay không?GiảiHiệu suất hoạt động của động cơ nhiệt không thể lớn hơn 1 vì \(\left| A \right| < Q\).       
Máy điều hòa nhiệt độ có phải là một máy lạnh hay không?Giải:Máy điều hòa nhiệt độ chính là máy lạnh vì nó hoạt động đúng như một máy lạnh.
Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 hay không?Giải:Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 vì \({Q_2}\) có thể lớn hơn \(\left| A \right|\), và thực tế hiệu năng của máy lạnh luôn lớn...
Chuyển động nào dưới đây không đề cập đến việc biến đổi từ nhiệt sang công?A.Chuyển động quay của đèn kéo quân.B.Sự bật lên của nắp ấm nước khi nước trong ấm đang sôi.C.Bèo trôi trên dòng sông.D.Sự bay lên...
Một động cơ nhiệt làm việc sau một thời gian thì tác nhân đã nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng \({Q_1} = 1,{5.10^6}\) J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng \(Q_2' = 1,{2.10^6}\)J.Hãy tính hiệu suất thực của động cơ...
Ở một động cơ nhiệt, nhiệt độ của nguồn nóng là \({520^o}C\), của nguồn lạnh là \({20^o}C\). Hỏi công cực đạị mà động cơ thực hiện được nếu nó nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng \({10^7}\)J? công cực đại là công...
Để nhiệt độ trong phòng ở \({20^0}C\), người ta dùng một máy lạnh (trong trường hợp này người ta gọi là máy điều hòa không khí) mỗi giờ tiêu thụ công bằng \({5.10^6}\)J.Tính nhiệt lượng lấy từ không khí trong...
Hiệu suất thực của một máy hơi nước bằng nửa hiệu suất cực đại. Nhiệt độ của hơi khi ra khỏi lò hơi (nguồn nóng) là \({227^0}C\) và nhiệt độ của buồng ngưng (nguồn lạnh) là \({77^0}C\) . Tính công của...