Bài 62. Luyện tập – VBT Toán 3


1. Tính nhẩm:9 ⨯ 1 = …9 ⨯ 2 = …9 ⨯ 3 = …9 ⨯ 4 = …1 ⨯ 9 = …2 ⨯ 9 = …3 ⨯ 9 = …4 ⨯ 9 = …9 ⨯ 5 = …9 ⨯...