Bài 63. Gam


1. Số?2. Số?3. Tính (theo mẫu):Mẫu: 125g + 38g = 163ga. 235g + 17g450g – 150g60g – 25g + 14gb. 18g ⨯ 584g: 44. Chai nước khoáng cân nặng 500g, vỏ chai cân nặng 20g. Hỏi trong chai chứa bao...