Bài 67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số


1. Tính:a.                                           b.54: 3                                 ...