Bài 68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)


1. Tính:97: 288: 393: 687: 72. Đặt tính rồi tính:85: 299: 487: 577: 33. Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết...