Bài 7. Định lí


Lý thuyết về: Định líKiến thức cơ bản:1. Định líMột tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định lí.Định lí thường phát biểu dưới dạng: " Nếu A thì B" với A là giả...
Đề bàiBa tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó Lời giải chi tiếtTa có: ba định lí là- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với nột đường thẳng...
Đề bàia) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí: "Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau"b) Vẽ hình minh họa định lí trên...
Đề bàiHãy chỉ ra giải thiết và kết luận của các định lí sau:a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.b)...
Đề bàia) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống (...):Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì...b) Vẽ hình minh họa định lí đó và...
Đề bàia) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiXem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".GT:...KL:...       Các định lí  Căn cứ khẳng định1 \(\widehat{O_{1}}\) + \(\widehat{O_{2}}=180^0\) Vì …2   \(\widehat{O_{3}}\) + \(\widehat{O_{2}}\) =... Vì …3 \(\widehat{O_{1}}\) + \(\widehat{O_{2}}\) =  \(\widehat{O_{3}}\) + \(\widehat{O_{2}}\)  Căn cứ vào …4 \(\widehat{O_{1}}\) = \(\widehat{O_{3}}\)Căn cứ vào …Tương...
Đề bàiCho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".a) Hãy vẽ hình.b) Viết giả thiết và kết luận định lí.c) Điền...
Đề bàiBài 1. Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí: “hai đường thẳng phân biệt cùng vuong góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau”.Bài 2. Hãy chứng minh định lí: “Nếu một...
Đề bàiBài 1: Hãy chỉ ra gỉ thiết và kết luận của định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau”.Bài 2: Chứng minh định lí: “Hai góc đối...