Bài 77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)


1. Tính giá trị của biểu thức:a. 172 + 10 ⨯ 2b. 10 ⨯ 2 + 300c. 69 – 54: 6d. 900 + 9 ⨯ 10e. 20 ⨯ 6 + 70g. 72 + 300 ⨯ 32. Đúng ghi Đ, sai...