Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)


1. Tính giá trị của biểu thức:a. 90 – (30 – 20)90 – 30 – 20b. 100 – (60 + 10)100 – 60 + 10c. 135 – (30 + 5)135 – 30 – 5d. 70 + (40 – 10)70 +...