Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn


Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.Hướng dẫn trả lờiGiá trị dinh dưỡng-   Cùi nhãn chứa đường, axít hữu cơ, vitamin C, K, các chất khoáng Ca, P,...
Em hãy nêu các yêu cầy kỹ thuật trong việc gieo trồng chăm sóc cây nhãn? Hướng dẫn trả lời a. Làm cỏ vun sới: - Diệt cỏ dại và làm mất chỗ ẩn náu của sâu bệnh. - Làm tơi xốp...
Em hãy cho biết ở địa phương em nhân giống bằng cách nào? Hướng dẫn trả lờiNhân giống cây: Chủ yếu là chiết và ghépChiết cành:-Chọn cành chiết sinh trưởng tốt, năng suất cao, phẩm chất quả thơm ngon.- Đường kính...