Bài 8. Ôn tập các bảng nhân


1. Tính nhẩm:a. 2 ⨯ 2                 3 ⨯ 3                  4 ⨯ 4                 5 ⨯ 52 ⨯ 4   ...