Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của c…


- Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A ở lớp ngoài cùng được lặp lại như ở chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn.- Sự biến đổi tuần...
Đề bàiCác nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A cóA. số electron như nhauB. số lớp electron như nhauC. số electron thuộc...
Đề bàiSự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau...
Đề bàiNhững nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào?Lời giải chi tiết- Các...
Đề bàiNhững nguyên tố nào đứng đầu các chu kì? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì?Lời giải chi tiết- Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì (trừ chu...
Đề bàiNhững nguyên tố nào đứng cuối các chu kì? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì?Lời giải chi tiết- Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu kì.- Cấu hình...
Đề bàiMột nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng?b) Các electron ngoài cùng nằm...
Đề bàiMột số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:1s22s22p4;                                   1s22s22p3;1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5.a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần...