Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 3


1. Tính giá trị của biểu thức:a. 417 – (37 – 20)b. 826 – (70 + 30)c. 148: (4: 2)d. (30 + 20) ⨯ 52. Tính giá trị của biểu thức:a. 450 – (25 – 10)         ...