Bài 82. Hình chữ nhật


1. Tô màu hình chữ nhật trong các hình sau:2.a. Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật vào chỗ chấm:b. Viết tên thích hợp vào chỗ chấm:MN = ….. ; MQ = ….. ;...