Bài 9: Tin học và xã hội


Nếu có điều kiện, em muốn ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em như thế nào?Trả lời:Nếu có điểu kiện, em sẽ ứng dụng tin học vào cuộc sống gia đình em đó là sẽ mua máy...
Em thích học qua mạng hay học trên lớp có thầy và bạn? Tại sao?Trả lời:Em thích học qua mạng bởi vì học qua mạng sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, tránh được những rủi ro khi đi...
Em suy nghĩ gì vẻ trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?Trả lời:Trách nhiệm của thế hệ chúng em đối với sự phát triển tin học của nước ta đó...