Bài 90+91. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)


1. Viết (theo mẫu):HÀNGVIẾT SỐĐỌC SỐNghìnTrămChụcĐơn vị20002000hai nghìn36003600ba nghìn sáu trăm8700  2010  2509  2005  2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):Mẫu: Viết số: 5400 ; đọc số: năm nghìn bốn trăm.a. Viết số: 9100 ; đọc số:...................................b. Viết số: ………… ; đọc số:...
1. Viết (theo mẫu):a. Mẫu: 8679 = 8000 + 600 + 70 + 99217 =                                          9696 =4538 =    ...