Bài 93. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng


1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:a. Trong hình bên có:- Ba điểm ………., ……….., ……….. thẳng hàng.- Ba điểm ………., ……….., ……….. thẳng hàng.- Ba điểm ………., ……….., ……….. thẳng hàng.- Ba điểm ………., ……….., ……….. thẳng hàng.-...