Bài tập Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai – Sách bài tập Toán 10


Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y = {x^2} - 2\left| x \right| + 1\)Gợi ý làm bàiTập xác định của hàm số là D = R. Ngoài ra \(f( - x) = {( - x)^2}...
Hai hàm số y = x + 4 và \(y = {{{x^2} - 16} \over {x - 4}}\) có chung một tập xác định hay không?Gợi ý làm bàiĐáp án: Không.Vì Hàm số y = x +  4 TXĐ: D =...
Cho hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (a ;b), khi đó hàm số y =-f(x) có chiều biến thiên như thế nào trên khoảng (a ; b) ?Gợi ý làm bàiDo hàm số \(y = f(x)\) nghịch biến trên khoảng...
Tìm giao điểm của parabol \(y = 2{x^2} + 3x - 2\) với các đường thẳnga) y = 2x + 1 ; b) y = x – 4 ; c) y = -x – 4 ; d) y = 3.Hướng dẫn. Để xác định hoành độ...
Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \left| {{2 \over 3}{x^2} - {8 \over 3}x + 2} \right|\)Gợi ý làm bàiVì \(\left| {f(x)} \right| = \left\{ \matrix{f(x),f(x) \ge 0 \hfill \cr - f(x),f(x) < 0 \hfill \cr} \right.\)Nên để...
Cho hàm số \(y = f(x) = \left\{ \matrix{ {2 \over 3}{x^2} - {8 \over 3}x + 2,x > 0 \hfill \cr 2x + 2,x \le 0 \hfill \cr} \right.\)Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \left| {f(x)} \right|\)Gợi ý...