Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer


1. Mục đích, yêu cầu- Làm quen với việc sử dụng trình duyệt Internet Explorer.- Làm quen với một số trang web để đọc, lưu thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết.2. Nội dunga) Khởi động...
1. Mục đích, yêu cầu- Làm quen với việc sử dụng trình duyệt Internet Explorer.- Làm quen với một số trang web để đọc, lưu thông tin và duyệt các tran web bằng các địa chỉ liên kết liên kết.2....