Câu 1 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5


  Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với đất nước ta là:Trả lời:

  Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

  Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với đất nước ta là:

  Câu 1 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

  Trả lời:

  Câu 1 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5