Câu 2 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5


    Hãy nêu các giai cấp, tầng lớp xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.Trả lời:Những giai các, tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...

    Hãy nêu các giai cấp, tầng lớp xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

    Trả lời:

    Những giai các, tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,…