Câu 4 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5


  Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:☐ Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.☐ Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng.☐ Các giai cấp, tầng lớp mới...

  Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

  Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

  ☐ Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.

  ☐ Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng.

  ☐ Các giai cấp, tầng lớp mới hình thành bên cạnh sự tồn tại của các giai cấp cũ.

  ☐ Tất cả các ý trên.

  Trả lời:

  ☒ Tất cả các ý trên.