Câu 54 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2


  Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000km.Hãy tính bán kính của Trái Đất.GiảiGọi bán kính trái đất là RTa có: 2πR = 40 000 (km)  R = \({{40000} \over {2\pi }} \approx {{40000} \over {6,28}} \approx 6369\) (km)

  Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000km.

  Hãy tính bán kính của Trái Đất.

  Giải

  Gọi bán kính trái đất là R

  Ta có: 2πR = 40 000 (km)  R = \({{40000} \over {2\pi }} \approx {{40000} \over {6,28}} \approx 6369\) (km)