Câu 58 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2


  Vẽ hình quả trứng (h. 9) với AB = 3cm. Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó.Giải- Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm- Vẽ đường tròn tâm A bán kính 3 cm- Vẽ đường tròn tâm B bán kính 3 cmĐường tròn (A) và đường...

  Vẽ hình quả trứng (h. 9) với AB = 3cm. Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó.

  Giải

  Câu 58 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

  – Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm

  – Vẽ đường tròn tâm A bán kính 3 cm

  – Vẽ đường tròn tâm B bán kính 3 cm

  Đường tròn (A) và đường tròn (B) cắt nhau tại C và D.

  – Vẽ cung tròn tâm C bán kính 6 cm cắt đường tròn (A) và (B) tại F và H

  – Vẽ cũng tròn tâm D bán kính 6 cm cắt đường tròn (A) và (B) tại E và G ∆ABD đều, ∆ACD đều.

  \( \Rightarrow \widehat {CAD} = \widehat {CBD} = {120^0}\)

  \(\overparen{FmE}\) = \(\overparen{HG}\); \(\overparen{FnH}\) = \(\overparen{EG}\)

  Cung \(\overparen{FmE}\) bằng \({1 \over 3}\) đường tròn đường kính 3 cm có độ dài là \({l_1}\)

  \({l_1} = {1 \over 3}.2\pi.3 = 2\pi \) (cm)

  Cung \(\overparen{FnH}\) bằng \({1 \over 6}\) đường tròn bán kính 6 cm có độ dài \({l_2}\)

  \({l_2} = {1 \over 6}.2\pi.6 = 2\pi \) (cm)

  Chu vi quả trứng bằng:

  \(2{l_1} + 2{l_2} = 2.2\pi  + 2.2\pi  = 8\pi \) (cm)